Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Allmänna villkor och sekretesspolicy

Algemene Voorwaarden

Uppgifter:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 – Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och utförande

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Artikel 15 - Avbeställning

Artikel 16 - Tvister

Artikel 17 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 18-Bundler och andra rabatter

---------------------

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.
 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar inom ramen för ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Långfristig transaktion: ett distansavtal som avser en rad varor och/eller tjänster och vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är utspridd över tiden.
 5. varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen.
 7. Modellformulär: den mall för ångerblankett som företagaren tillhandahåller och som en konsument kan fylla i när han eller hon vill utöva sin ångerrätt.
 8. Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.
 9. Distansavtal: ett avtal där endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används inom ramen för ett system för distansförsäljning av varor och/eller tjänster som organiseras av näringsidkaren, fram till och med ingåendet av avtalet.
 10. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren har träffats i samma rum samtidigt.
 11. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor för företagaren.

Artikel 2 – Företagarens identitet

Mauré B.V. ;

Industrieweg 8-16, 8304AD Emmeloord;

Besökande; N.A.W.

Telefonnummer: n.a.w.

E-postadress: info@maurestore.com

Handelskammarens nummer: 88645703

Registreringsnummer för mervärdesskatt: NL864717623B01

Om näringsidkarens verksamhet omfattas av ett relevant tillståndsförfarande:

Uppgifter om tillsynsmyndigheten:

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

 • Den yrkessammanslutning eller yrkesorganisation som han eller hon är medlem i.
 • Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den tilldelades.
 • En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och anvisningar om var och hur dessa yrkesregler kan nås.

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås och beställningar mellan företagare och konsument.
 2. Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras på ett enkelt sätt. sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.
 4. I händelse av att specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest gynnsam för honom i händelse av motstridiga allmänna villkor.
 5. Om någon eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis är ogiltiga eller förstöras, kommer resten av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och den relevanta bestämmelsen kommer att ersättas av en bestämmelse i ömsesidigt samråd utan fördröjning av originalet så nära som möjligt.
 6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor.
 7. Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste förklaras "i andan" i dessa villkor.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och justera erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
 4. Alla bilder, specifikationsdata i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller upplösning av avtalet.
 5. Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de visade färgerna exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller i
  särskild:
  • priset inklusive skatter;
  • eventuella fraktkostnader;
  • det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
  • huruvida ångerrätten gäller eller inte;
  • Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet.
  • perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken entreprenören garanterar priset;
  • Nivån på taxan för distanskommunikation, om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den normala bastaxan för de kommunikationsmedel som används.
  • Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det.
  • Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera och, om så önskas, rätta de uppgifter som han eller hon har lämnat inom ramen för avtalet.
  • Alla andra språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås.
  • De uppförandekoder som näringsidkaren har anslutit sig till och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg. och
  • Distansavtalets kortaste löptid om det rör sig om en dyr transaktion.
  • Tillval: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 - Avtalen

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de tillhörande villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren kan informera sig själv - inom rättsliga ramar - om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.
 5. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
 6. besöksadressen för företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;
 7. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
 8. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
 9. informationen som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;
 10. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare.
 11. Vid en dyr transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.
 12. Varje avtal ingås under suspensiva villkor för tillräcklig tillgång på de berörda produkterna.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl i 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som utsetts i förväg av konsumenten och som informerats till företagaren.
 2. Under ångerperioden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till näringsidkaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste informera om detta med hjälp av standardformuläret eller genom något annat kommunikationsmedel, t.ex. via e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett leveransbevis.
 4. Om kunden efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har angett att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Vid tillhandahållande av tjänster:

 1. Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl i minst 14 dagar, räknat från den dag då avtalet ingicks.
 2. För att kunna utnyttja sin ångerrätt ska konsumenten följa de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren ger vid tidpunkten för erbjudandet och/eller senast vid leveranstillfället.

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer returkostnaderna att stå för hans räkning högst.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätt. Detta är dock under förutsättning att produkten redan har mottagits av e-handlaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan lämnas in. Återbetalningar kommer att göras via samma betalningsmetod som konsumenten använder, såvida inte konsumenten uttryckligen ger sitt tillstånd till en annan betalningsmetod.
 3. Vid skada på produkten på grund av vårdslös hantering av konsumenten själv är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.
 4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för produktens värdeminskning om näringsidkaren inte har lämnat all lagstadgad information om ångerrätten, detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

 1. Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående.
 2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
 3. som har fastställts av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
 4. som är tydligt personliga till sin natur;
 5. som till sin natur inte kan återlämnas;
 6. som kan förstöra eller åldras snabbt;
 7. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 8. för lösa tidningar och tidskrifter;
 9. för ljud- och bildinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.
 10. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.
 11. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
 12. relaterade till boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
 13. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
 14. rörande vadslagning och lotterier.
 15. Föremål som är till salu.

Artikel 9 - Priset

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

2. Fraktkostnaderna är följande:

 • In Nederland geldt het tarief €4,95. Från en utgift på 50,00 € gäller den fria fraktkostnaden.
 • In België geldt het tarief €4,95. Den fria frakten gäller från en spendering av € 70,00.
 • I Duitsland & Frankrijk geldt het tarief €7.95. Den fria frakten gäller från en spendering av € 70,00.
 • I Frankrike är priset 7,95 euro. Från en utgift på 70,00 € gäller den fria fraktkostnaden.
 • I Österrike, Sverige, Norge, Danmark och Finland är skattesatsen 9,95 euro. Den fria frakten gäller från en spendering av € 70,00.

  3. Till skillnad från föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella priser som nämns är riktpriser framgår av erbjudandet.

  4. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.

  5. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

  6. dessa är resultatet av rättsliga arrangemang eller bestämmelser, eller

  7. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.

  8. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

  9. Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns vid tidpunkten för avtalets ingående. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.
 2. En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot entreprenören på grundval av avtalet.
 3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till entreprenören skriftligen inom 2 månader efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackningen och i nyskick.
 4. Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantiperiod. Företagaren är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • Konsumenten har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har fått dem reparerade och/eller behandlade av tredje part;
 • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanteras vårdslöst eller strider mot entreprenörens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;
 • Defekten är helt eller delvis ett resultat av bestämmelser som regeringen har infört eller kommer att införa med avseende på arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans av information

  1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
  2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
  3. Med iakttagande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att denne har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
  4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna villkor. Överskridande av villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.
  5. I händelse av upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som betalats av konsumenten så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.
  6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står för företagarens räkning.
  7. Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.
  8. Om leveransmetoden "Free Jeans Buttons" väljs för jeansknapparna och kuvertet går förlorat vid leverans, vilket vi lägger ut, är detta på kundens risk.

Artikel 12 - Transaktionernas varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Opzegging

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med vederbörlig hänsyn till de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot slutet av den fasta perioden, med vederbörlig hänsyn till de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Konsumenten får använda de avtal som avses i föregående punkter:
 • avbryta när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller period;
 • åtminstone fördöma på samma sätt som de har gjort genom honom;
 • Säg alltid upp med samma uppsägningstid som företagaren har avtalat för sig själv.

Gränslandet

 1. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd period.
 2. I motsats till föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter samt veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en viss tid om högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta förlängda avtal kan säga upp förlängningens utgång med en uppsägningstid om högst en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad och en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter i syfte att lära känna varandra (prov- eller introduktionsprenumeration) kommer inte att förlängas tyst och kommer automatiskt att upphöra i slutet av provperioden eller introduktionsperioden.

Duur Duur

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att hävning sker före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning

 1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter betänketidens början enligt artikel 6.1. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
 3. I händelse av utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som konsumenten har meddelats i förväg.

Artikel 14 - Förfarande för klagomål

 1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar reklamationen i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet till företagaren inom 2 månader efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid svarar företagaren inom 14 dagar med ett mottagningsbesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.
 5. Vid reklamationer ska konsumenten i första hand kontakta näringsidkaren.
 6. Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.
 7. Om ett klagomål visar sig vara välgrundat av företagaren, kommer företagaren, efter eget gottfinnande, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Ogiltigförklaring

 1. Om kunden vill avbryta beställningen är detta inte längre möjligt så snart beställningen har gjorts på grund av distributionscentret. Här plockas beställningar och skickas omedelbart.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Endast holländsk lag gäller för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller. Även om konsumenten bor utomlands.
 2. Wiens försäljningskonvention gäller inte.

Artikel 17 – Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt datamedium.

Artikel 18- Perfekta jeansknappar

1. Om den perfekta jeansknappen har skickats och adressen har angetts felaktigt av kunden kommer knappen sannolikt att återgå till vårt huvudkontor. Så snart en klistermärke har fästs med: "ogiltig / ofullständig adress" är kostnaderna för att skicka knappen till den relevanta kunden för kunden själv.

2. Om den perfekta jeansknappen har använts och bryts av detta är vi inte ansvariga för detta. Det finns ingen garanti på knappen. Även om kunden har fäst knappen i jeansen (knappen är endast avsedd att bäras i jeans) och knappen inte längre lossnar eller går av, är vi inte ansvariga för detta.

3. Om knappen inte anländer av PostNL eller levereras trasig måste kunden informera oss om detta och vi kommer att leta efter en lämplig lösning. I de flesta fall skickas en ny order med en ny knapp.

Artikel 19 - Buntar

1. Bland de artiklar som finns i ett paket finns ett paket där du kan placera de 2 artiklarna tillsammans i kundvagnen.

2. När paketet är slutsålt gäller inte heller rabatten. Så om du beställer 2 artiklar och paketet är tillgängligt igen lite senare, kan rabatten inte betalas i efterhand.

3. Beställer du ett paket och vill returnera 1 artikel? Det är möjligt! Du kommer då att återbetalas det belopp som du har betalat för i paketet.

4. Har du en fråga om ett paket eller fungerar inte paketet och finns båda artiklarna i önskad storlek i lager? Skicka oss ett mail till: info@maurestore.com

5. Buntarna kan ändras dagligen / veckovis. Det är möjligt att buntar går av webbplatsen och nya uppstår. Detta betyder återigen inte att om kunden har beställt 2 artiklar innan paketet var online, vilket är online några dagar senare som ett paket, kommer rabatten för detta paket fortfarande att få rabatten för detta paket.

-- Slutet på sommaren startar kl. 00:00 den 21/08 och fortsätter tills de flesta av varorna är slutsålda. De rabattkoder som körs kan inte kombineras med slutet av sommarförsäljningen. Buntarna gäller inte heller med sommarförsäljning.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Privacybeleid Mauré B.V.

www.maurestore.com

Over ons privacybeleid

Mauré bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

Denna sekretesspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som Mauré tillhandahåller. Giltighetsdatumet för dessa villkor är 02/12/2021, med publicering av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår integritetskontakt, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandling

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter lagra), vilka säkerhetstekniker vi använder och för vem uppgifterna är tillgängliga.

Vår webbshop är utvecklad med programvara från Shopify. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för syftet med våra tjänster kommer att delas med denna part. Shopify har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Shopify är skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på grundval av det avtal vi har ingått med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Shopify är en certifierad processor av kreditkortsinformation. Shopify använder cookies för att samla in teknisk information relaterad till din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras. Shopify förbehåller sig rätten att dela insamlade data inom sin egen grupp för att ytterligare förbättra tjänsten. Shopify tar hänsyn till tillämpliga lagliga lagringsperioder för (personliga) uppgifter. EU/US Privacy Shield gäller, dina uppgifter kan behandlas i USA.

Webbhotell
MijnDomein

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från MijnDomein. MijnDomein behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för egna ändamål. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. MijnDomein har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. MijnDomein är skyldig att upprätthålla konfidentialitet på grundval av avtalet.

E-posta ett utskick lijsten

Vi använder tjänsterna MyDomain och Shopify för vår vanliga e-posttrafik för företag. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. inte har tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.
Betalningsförmedlare

Klarna

Vi använder Klarna-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Klarna behandlar ditt namn, adress och bostadsuppgifter och dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Klarna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Klarna förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part i detta sammanhang. Vid ansökan om uppskjuten betalning (kreditfacilitet) delar Klarna personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda garantier avseende skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Klarnas tjänster som de anlitar tredje part för. Klarna lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Verzenden en logistiek

Monta-uppfyllelse - DHL - PostNL + andra fraktbolag om detta gäller en utländsk försändelse

När du gör en beställning hos oss är det vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi använder tjänsterna från Monta fulfilment och / eller Postnl &; DHL och andra rederier för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress, bostadsuppgifter och e-postadress med Monta fulfilment. DHL & PostNL och andra fraktbolag kommer endast att använda dessa uppgifter i syfte att genomföra försändelsen, returer och uppdateringar om försändelsen.

Fraktsätt PostNL - DHL + andra fraktbolag om det gäller en utländsk försändelse

Vi skickar våra paket inom 1-3 arbetsdagar via PostNL eller DHL och andra rederier om det gäller en utländsk försändelse. Så snart paketet har skickats får du en track &trace-kod via e-post som du kan spåra paketet med.

Syftet med databehandlingen

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder endast dina uppgifter i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information för att - annat än på din begäran - kontakta dig vid ett senare tillfälle kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att följa bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna till konfidentialitet på grund av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig skyldighet.

Automatiskt insamlade data

Uppgifter som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Deltagande i skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan Mauré vara skyldig att dela dina uppgifter på grundval av en rättslig skyldighet i samband med en skatte- eller brottsutredning av regeringen. I ett sådant fall är vi skyldiga att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom ramen för de möjligheter som lagen erbjuder.

Lagringsperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. På grundval av gällande administrativa skyldigheter måste vi bevara fakturor med dina (person)uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som tillämplig löptid löper. Anställda kommer dock inte längre att ha tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram med anledning av ditt uppdrag.

Uw rechten

På grundval av tillämplig nederländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter som behandlas av oss eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi för register över genomförda förfrågningar, i händelse av en glömförfrågan administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformat som vi använder i våra system. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Inzagerecht

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter till den e-postadress som vi känner till, med en översikt över de personuppgiftsbiträden som innehar dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dessa uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig, ändrade. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på att uppgifterna har ändrats till den e-postadress som vi känner till.

Rätt till begränsning av behandling

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du häver begränsningen.

Rätt till dataportabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig utförda av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra processorer eller tredje parter till den e-postadress som vi känner till. Till alla


I ett sådant fall kommer vi sannolikt inte längre att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsten, eftersom en säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt att göra invändningar och andra rättigheter

I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Mauré. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på hanteringen av din invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du anser att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från Facebook för att kunna visa relevant annonsering på Facebooks plattformar. Het privacy beleid van Facebook vind je hier. Data die we hiervoor ontvangen zijn: Lägg till fakturering, Slutför betalning, Sök, slutför registrering, telefonnummer, lägg till i varukorgen, initiera kassan, visa innehåll, e-post, data via kund-API, data via order-API.

Vi använder cookies från TikTok så att vi kan visa relevant reklam på TikTok-plattformen. TikToks integritetspolicy finns här. Data die we hiervoor ontvangen zijn: Lägg till fakturering, Slutför betalning, Sök, slutför registrering, telefonnummer, lägg till i varukorgen, initiera kassan, visa innehåll, e-post, data via kund-API, data via order-API.

Önskelista

Funktionaliteten i önskelistan utförs av en tredje part (Arena commerce). De placerar cookies så att din önskelista lagras på din enhet. De lagrar också data från din enhet som: din IP-adress, vilken enhet du använder, vilken webbläsare etc. för att spara och dela din önskelista. När du delar denna önskelista på sociala medier gäller deras tillämpliga sekretess och andra policyer. De kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter till andra. Hier vindt u hun privacybeleid. Dina uppgifter kan behandlas i USA.

Åter i lager knop

Funktionen för Back in Stock-knappen utförs av en tredje part (SealApps). De lagrar din e-postadress och ditt namn så att de kan skicka ett e-postmeddelande så snart produkterna där du angav din e-postadress finns i lager igen. De kommer inte att ge din e-postadress till andra och vi kommer inte att be dem att göra det. Dina uppgifter kan komma att behandlas i USA. Endast vi som Mauré kan se de e-postadresser och namn som anges per produkt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part utan uttryckligt tillstånd

Fera recensioner

Vi samlar in produktrecensioner via Fera-appen inom shopify. 6 dagar efter beställningen får du ett e-postmeddelande som frågar om du vill skriva en recension om vår produkt. Ingen ytterligare information lagras. Du kan också avsluta prenumerationen på Feras e-postmeddelanden när som helst. Varje recension verifieras av oss och kontrolleras för äkthet. Klicka här för att se denna parts integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn påverkar hur vi behandlar uppgifter som redan samlats in om dig kommer vi att informera dig via e-post.

Contactgegevens Mauré

De Aar 25, Dronten, Nederländerna

E-post: info@maurestore.com

Kontaktperson för integritetsfrågor:

Renate Jaspers